Rozpočet na rok 2012

    Schválený rozpočet Obce Všestary na rok 2012  
    Rozpočtové příjmy Schválený
§ pol Popis 2012
    Daně celkem  12 250,000
0000  1111 Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti  2 100,000
0000  1112 Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných  350,000
0000  1113 Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů  200,000
0000  1121 Daň z příjmů právnických osob  2 500,000
0000  1211 DPH 5 000,000
0000  1511 Daň z nemovitostí                                                                      2 100,000
    Poplatky celkem 92,000
0000  1341 Poplatek ze psů  25,000
0000  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  5,000
0000  1347 Poplatek za provozování výherního hracího automatu            20,000
0000  1351 Odvod výtěžku z provozování loterií                                                2,000
0000  1361 Správní poplatky                                                                             40,000
    Transfery celkem 2 238,210
0000 4111 Neinv. Přijaté transf. Z VPS SR 0,000
0000  4112 Neinv.dotace přijaté ze SR                                                         1 489,210
0000  4121 Neinv.dotace přijaté od obcí                                                      749,000
1019   Příjmy z pronájmu pozemků                                                        133,000
1039   Výtěžnost lesa                                                                                50,000
2310   Poskytování služeb - pitná voda                                                 2,000
3399   Ost. Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 20,000
3612   Bytové hospodářství                                                                   375,000
3613   Nebytového hospodářství   (nájem + přefakturace)                   267,400
3632   Pohřebnictví 5,000
3639   Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků občané 4,000
3722   Komunální odpad                                                                      5,000
3723   Elektroodpad 1,000
3724   Využití a zneškodnění nebezpečných odpadů 0,000
3725   EKOKOM - odpady 220,000
4359   Rozvoz obědů 50,000
5512   PO dobrovolná část - přij.nekapit.příspěvky, náhrady 0,000
6171   Činnost místní správy   (prodej pohledů, ...             11,000
6310   Ostatní příjmy z finančních operací                  (příjmy z úroků-část)   25,000
     celkem rozpočtové příjmy 15 748,610
       
       
       
       
    Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2012  
    Rozpočtové výdaje Schválený
 § pol Popis 2012
1039   Pěstební činnost (Les) 30,000
2212   Silnice 30,000
2219   Ostatní pozemní komunikace 2 095,210
2221   Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost 0,000
2310    Pitná voda  + ČOV Bříza(el. en. + opravy) 10,000
2321   Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly - 10 365,000
2333   Úpravy drobných vodních toků - údržba  30,000
3111    Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům    1 491,500
3112   Speciální předškolní zařízení 0,000
3113    Základní škola   2 200,000
3114   Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO  0,000
3314   Činnosti knihovnické 14,000
3319   Ost. zál.kultury-neinv.transf občanským sdružením 50,000
3326   Obnova kulturních památek 50,000
3330   Činnost registr. církví - příspěvek na opravy  20,000
3341   Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně) 50,000
3399    Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků … 56,000
3412    Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie …  28,000
3419   Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům  …) 4,500
3429   Ostatní zájmová činnost - bazén, spolky a jiné 284,000
3612    Bytové hospodářství - vodné, údržba …   275,000
3613    Nebytové hospodářství – ostatní údržba   20,000
3631    Veřejné osvětlení                                                                             250,000
3632    Pohřebnictví                                                                                      231,000
3635    Územní plánování                 31,200
3639    Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion 105,000
3699    Ost. zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce) 3,000
3721    Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                                             40,000
3722    Sběr a odvoz komunálních odpadů  500,000
3741    Ochrana druhů a stanovišť                                                                0,000
3745    Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně BOBR, mzdy, ND, dětská hřiště 1 382,200
4359   Pomoc starším občanům 279,000
5512    PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,   350,000
6112    Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, fond starosty …) 1 242,000
6171    Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ... 2 928,000
6310    Obecné výdaje z finančních operací           15,000
6320    Pojištění majetku 80,000
6402   Finanční vypořádání z minulých let 9,000
6409    Nespecifikované rezervy      0,000
    celkem rozpočtové výdaje 24 548,610
       
       
       
    rozdíl (příjmy - výdaje) -8 800,000
       
    rozpočtové příjmy 15 748,610
    rozpočtové výdaje -24 548,610
  8115 Financování - zůstatek na bankovním účtu 8 800,000
    součet 0,000

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018