Rozpočet na rok 2011

    Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2011  
§   Rozpočtové příjmy návrh
§ pol Popis 2011
0000  1111 Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti  2 300,000
0000  1112 Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných  1 100,000
0000  1113 Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů  200,000
0000  1121 Daň z příjmů právnických osob  2 500,000
0000  1211 DPH 4 800,000
0000  1511 Daň z nemovitostí                                                                      2 300,000
    Daně celkem  13 200,000
       
0000  1341 Poplatek ze psů  24,000
0000  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  3,000
0000  1347 Poplatek za provozování výherního hracího automatu            20,000
0000  1351 Odvod výtěžku z provozování loterií                                                2,000
       
0000  1361 Správní poplatky                                                                             50,000
    Poplatky celkem 99,000
       
0000 4111 Neinv. Přijaté transf. Z VPS SR  
0000  4112 Neinv.dotace přijaté ze SR                                                         1 441,620
0000 4116 Ost. Neinvetsiční přijaté transfery ze SR  
0000  4121 Neinv.dotace přijaté od obcí                                                      700,000
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (příspěvek na hasiče….)  
0000 4222 Investiční transfery přijaté od krajů (HZ Rozběřice)   
    Transfery celkem 2 141,620
0000     15 440,620
       
 1019   Příjmy z pronájmu pozemků                                                        133,000
       
 1039   Výtěžnost lesa                                                                                25,000
       
 2310   Poskytování služeb - pitná voda                                                 3,000
       
  2210 Přijaté sankční platby 0,000
  2324 Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady 0,000
3113   Základní školy 0,000
       
3314   Činnosti knihovnické 0,000
  2111 Příjmy z poskyt. Služeb-Výlety seniorů 10,000
       
3399   Ost. Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 10,000
       
  2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků                                    přefakturace 30,000
  2132 příjmy z pronájmů ost.nemovitostí                                            vstupné 0,000
 3412   Sportovního zařízení v majetku obce                                   30,000
       
  2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků                                              přefakturace 60,000
  2132 příjmy z pronájmů ost.nemovitostí                                              byty                                       130,000
  2324 Přijaté nekapit. Příspěvky, náhrady 0,000
 3612   Bytové hospodářství                                                                   190,000
       
    Texlev 96,000
    Pošta 11,000
    Prodejna Rozběřice 60,000
    Bittner 0,000
    Vaisová cukrárna 12,500
    O2 nájem půdy ZŠ 80,000
    Došel posilovna 6,100
    nedoplatky z minulých let  
 3613   Nebytového hospodářství   (nájem + přefakturace)                   265,600
       
3632   Pohřebnictví 5,000
 3639   Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků občané 4,000
       
       
       
       
  2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků  0,000
  2112 příjem z prodeje zboží 5,000
 3722   Komunální odpad                                                                      5,000
       
3723   Elektroodpad 1,000
3724   Využití a zneškodnění nebezpečných odpadů 0,000
3725   EKOKOM - odpady 220,000
4359   Rozvoz obědů 50,000
5512   PO dobrovolná část - přij.nekapit.příspěvky, náhrady 0,000
6112   Zastupitelstva obcí - příj.nekapit.příspěvky, náhrady 0,000
       
  2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků  0,000
  2112 příjem z prodeje zboží 1,000
  2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2,000
  2133 příjmy z pronájmu movitých věcí  1,000
  2310 příj.z prodeje krát.a drob.dlouh. majetku 0,000
  2322 přijaté pojistné náhrady 0,000
  2324 Přijaté nekapit. Příspěvky, náhrady 0,000
  3111 příjmy z prodeje pozemků 0,000
 6171   Činnost místní správy   (prodej pohledů, ...             4,000
       
 6310   Ostatní příjmy z finančních operací                  (příjmy z úroků-část)   50,000
     celkem 16 436,220
       
       
       
       
    Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2011  
    Rozpočtové výdaje Návrh na rok
 § pol Popis 2011
1039   Pěstební činnost (Les) 18,000
       
  5169 Nákup ostatních služeb  
  5171 opravy a udržování (drobné opravy vozovek…..) 100,000
  6121 Budovy, haly,stavby 25,000
2212   Silnice 125,000
       
  5171 opravy a udržování  30,000
       
    Projektové dokumentace - přechod žel.trati Rosnice, úpravy projektů  
    chodníky Rozběřice, Všestary náves  
    ……  
  6121 budovy,haly,stavby (spoluúčast na chodníky 50% Líp, Rozb.Ros. Vš ke Stř) 1 000,000
       
2219   Ostatní pozemní komunikace 1 030,000
       
  5169 Nákup ostatních služeb  
  5323 Neinvestiční transfery krajům 46,000
2221   Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost 46,000
       
  5154 El. Energie ČOV 10,000
  5171 opravy a údržba 15,000
 2310    Pitná voda  + ČOV Bříza(el. en. + opravy) 25,000
       
  5139 nákup materiálu 0,000
  5169 ostatní služby 0,000
  5171 opravy a údržba 0,000
  6121 Budovy haly,stavby - projekty 3 952,000
    PD SP-ČOV + kanalizace Všestary, Rosnice, Rozběřice (z celk. 1.844 mil) 1 097,000
    ČOV + kanalizace Vš, Ros, Roz. - spoluúčast na realizaci 2 000,000
    PD ÚR - kanalizace Bříza, lípa, Chlum 155,000
    PD SP - kanalizace Bříza, Lípa, Chlum (úvodní část z 1,5 mil.) 700,000
 2321    Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly -  3 952,000
       
2333 5117 Úpravy drobných vodních toků - údržba  50,000
       
  5139 nákup materiálu 5,000
  5169 ostatní služby 1,000
  5171 opravy  20,000
  5175 pohoštění  0,000
  6121 Budovy haly,stavby  1 300,000
    Zateplení a výměna oken MŠ a ŠJ (celková investice 5,329.698 Kč) 0,000
    spoluúčast na dotaci 0,000
    VŘ na dodavatele 0,000
    administrace projektu 0,000
    Zateplení a výměna oken MŠ Chlum  1 300,000
    spoluúčast na dotaci 1 200,000
    PD k zateplení  100,000
    administrace projektu 0,000
 3111    Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům    1 326,000
       
3112 5339 Speciální předškolní zařízení 0,000
       
       
  5169 ostatní služby 1,000
  5321 neinvestiční transfery obcícm  0,000
  5331 Náklady na provoz 2 200,000
       
  5171 Opravy (podříznutí 1.st.) 1 000,000
  6121 Budovy ,haly,stavby -  0,000
    Zateplení a výměna oken 2. stupně ZŠ (4,133 mil Kč) 0,000
       
       
 3113    Základní škola   3 201,000
       
3114 5213 Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO  10,000
       
  5136 knihy,uč.pomúcky,tisk 13,000
  5137 DHDM 0,000
  5139 nákup materiálu 1,000
  5172 programové vybavení 0,000
3314   Činnosti knihovnické 14,000
       
    výlety   
3119 5222 Ost. zál.kultury-neinv.transf občanským sdružením 5,000
       
  5171 Opravy - morový sloup (u panelky) 50,000
  6121 Drobné sakrální stavby - podíl obce na dotaci (Šrámův kříž) 85,000
3326   Obnova kulturních památek 135,000
       
3330   Činnost registr. církví - příspěvek na opravy  30,000
       
  5169 ostatní služby 20,000
  5171 opravy a údržba 36,000
3341   Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně) 56,000
       
  5139 Nákup materiálu 0,000
  5169 Nákup ostatních služeb 0,000
  5175 Pohoštění 5,000
  5194 Věcné dary příp. jiná hodnota občánkům, důchodci 45,000
 3399    Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků … 50,000
       
  5011 platy zaměstnanců v prac.poměru 0,000
  5021 ostatní osobní výdaje 0,000
  5023 odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 0,000
  5031 sociální pojištění 0,000
  5032 zdravotní pojištění 0,000
  5134 pracovní oděvy 0,000
  5139 provozní materiál, na opravy  0,000
  5153 Plyn 0,000
  5154 EI 0,000
  5156 PHM a maziva 0,000
  5162 Telefony  9,000
  5167 Školení, vzdělávání 0,000
  5169 Nákup ost. služeb - revize dětská hř., rozbory vody 10,000
  5171 Opravy a udržování (bazén aj. ) 100,000
  5173 Cestovné 0,000
  5222 neinv.transfery občanským sdružení 4,000
  6121 budovy, haly, stavby (hřiště ZŠ + sokolovna) 100,000
 3412    Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie …  223,000
       
    Probluz 7,000
    Ostatní  
  5229 ost neinvest.transfery nezisk.a pod.organizacím  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům  …) 7,000
       
  5222 Diakonie, občanská sdružení 0,000
  5529 Příspěvky na spolkovou činnost 200,000
    Příspěvky všestarským neziskovkám 160,000
    SDH Bříza  
    SDH Lípa  
    SDH Chlum  
    SDH Rosnice  
    SDH Rozběřice  
    SDH Všestary  
    TJ Sokol  
    Šk Lípa  
    Beránek  
    Nohejbal Bříza  
    Zahrádkáři  
    Příspěvky dětem (Mikuláš, dětský den) 40,000
3429   Ostatní zájmová činnost 200,000
       
  5137 DHM 0,000
  5139 nákup materiálu j.n. 0,000
  5151 studená voda 40,000
  5153 plyn 10,000
  5154 elektrická energie 10,000
  5169 nákup ostatních služeb 25,000
  5171 Opravy a udržování (Srdínko aj.) 350,000
 3612    Bytové hospodářství - vodné, údržba …   435,000
       
  5139 nákup materiálu j.n. 0,000
  5151 studená voda (bez spotřeby SDH) 0,000
  5169 nákup ostatních služeb (septik OÚ) 15,000
  5171 Opravy a udržování  85,000
 3613    Nebytové hospodářství – ostatní údržba   100,000
       
  5154 El.energieVO 205,000
  5169 nákup ostatních služeb (plošiny) 10,000
  5171 Opravy a udržování VO 120,000
  6121 Investice do VO (nové VO) 100,000
 3631    Veřejné osvětlení                                                                             435,000
       
  5139 nákup materiálu j.n. 10,000
  5169 nákup ostatních služeb 10,000
  5171 Opravy a udržování  200,000
    oprava zdi Chlum  100,000
    pumpy a přípojka Chlum 0,000
    oprava zdi Všestary 100,000
    repase vrat hřbitova Všestary  0,000
  5192 poskyt.neinvets.příspěvky, náhrady 5,000
 3632    Pohřebnictví                                                                                      225,000
       
    Změna ÚPO č. 2 69,000
    Územní studie 80,000
    Nový ÚPO (podíl na dotaci) 32,000
 3635    Územní plánování                 181,000
       
  5169 Věcná břemena 140,000
  5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (komitét) 50,000
  5329 ostat.neinv.transfery VR územ.úrovně - příspěvky do DSO 100,000
  5362 Platby daní a polpatků SR 5,000
  6139 nákup pozemky 200,000
  6349 ostat.inv.transfery VR územ.úrovně (DSO - podíly na společných závazcích) 20,000
 3639    Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion 515,000
       
       
       
 3699    Ost. Zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce) 1,000
       
 3721    Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                                             40,000
       
  5137 DHDM - kontejnery 0,000
  5138 nákup zboží 2,000
  5169 nákup ostatních služeb 500,000
 3722    Sběr a odvoz komunálních odpadů  502,000
       
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 1,000
       
 3741    Ochrana druhů a stanovišť                                                                0,000
       
  5011 platy zaměstnanců (TS)   650,000
  5031 sociální 163,000
  5032 zdravotní poj.  59,000
  5134 OOP 10,000
  5137 DHM  (stroje a zařízení v ceně 3 - 40 tKč) 70,000
  5139 Materiál (posyp, mulč, písek, náhr.díly, rostliny…) 150,000
  5156 PHM 60,000
  5162 služby telekomunikační a radiokomunikační 1,000
  5167 služby, školení a vzdělávání 5,000
  5169 nákup ost. služeb (Smetiprach, prořezy, cyklostezka, spoluúčast na zeleni...) 150,000
  5171 Opravy a udržování (technika, odp.koše, zastávky ….) 100,000
  5173 Cestovné 4,000
  5175 Pohoštění (pitný režim) 2,000
 3745    Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně BOBR, mzdy, ND, dětská hřiště 1 424,000
       
4319   Ostatní výdaje související se soc. podpor 0,000
       
  5139 Nákup materiálu j.n. 2,000
  5156 PHM 16,000
  5169 nákup ostatních služeb (obědy) 150,000
  5171 opravy a údržby (Pick-up) 10,000
  5175 Pohoštění - setkání seniorů 10,000
  5192 Kulturní akce pro seniory 40,000
  5499 Obědy  0,000
  6123 Dopravní prostředky (Pick-up) 240,000
4359   Pomoc starším občanům 468,000
       
  5019 Ostatní platy - refundace (školení + zásahy) 7,000
  5039 pojistné - refundace 3,000
  5132 ochranné pomůcky 15,000
  5134 prádlo oděv obuv  10,000
  5137 DDM - (elektrocentrála, .…..)   50,000
  5139 Nákup materiálu (lékárnička, ….)  10,000
  5151 Voda  2,000
  5154 El.energie 170,000
  5156 PHM 16,000
  5162 mobil Chlum 3,000
  5167 školení 13,000
  5169 ostatní služby - revize, technické prohlídky, preventivní prohl. …. 25,000
  5171 opravy a udržování (budovy jsou obecní) 10,000
  6121 Budovy, haly, stavby 0,000
  6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,000
  6123 dopravní prostředky 0,000
 5512    PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,   334,000
       
  5023 odměny zastupitelů  1 000,000
  5031 soc.pojištění 108,000
  5032 zdr.pojištění 90,000
  5136 tisk (knihy, učebnice, časopisy ..) 5,000
  5137 DHDM 0,000
  5162 Telefony (pevné + mobilní) 35,000
  5167 školení 5,000
  5169 Nákup ostatních služeb 0,000
  5175 pohoštění 2,000
  5199 výdaje související s neinvestičními nákupy (fond starosty - ceny apod.) 20,000
 6112    Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, fond starosty …) 1 265,000
       
       
6114   Volby do PS PČR 0,000
       
 6115   Volby do obecních zastupitelstev 0,000
       
  5011 platy  531,000
  5021 ost.os.výdaje-dohody o provedení práce, o prac. činnosti (VO,knihovny, brigádníci) 150,000
  5031 soc.poj (k platům a dohodám o prac. činnosti) 130,000
  5032 zdrav. poj 48,000
  5038 povinné pojistné 10,000
  5136 tisk (knihy, učebnice, časopisy ..) 15,000
  5137 DHDM (dlouhodobý hm.drobný majetek) 30,000
  5138 nákup zboží (popelnice, DVD…)  10,000
  5139 nákup materiálu (kanc. potř., ….) 100,000
  5151 studená voda 0,000
  5154 el.energie(č.p.35, tel.věž,….) 120,000
  5155 Pevná paliva 0,000
  5156 PHM (felicie) 25,000
  5161 služby pošt 20,000
  5162 telefony  72,000
  5164 nájemné 0,000
  5166 konzultační a porad. právní služby  22,000
  5167 školení 20,000
  5169 nákup ostatních služeb (obědy zaměst.,…) 260,000
  5171 opravy a udržování 80,000
  5172 program vybavení 2,000
  5173 Cestovné 1,000
  5175 pohoštění 15,000
  5179 ostatní nákupy jinde neuvedené (zálohovací jednotka, servis WC) 10,000
  5192 poskytnuté neinv.příspěvky,náhrady (FKSP) 50,000
  5194 Věcné dary (záplavy, knihy 1.tř.) 10,000
  5213 Neinvestiční transfery právnickým osobám 6,000
  5321 Přestupková řízení v HK 6,000
  5362 platby daní a poplatků SR 2,000
  5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,000
  5499 Neinvestiční transfery obyvatelstvu  340,000
    Výročí založení obce,  40,000
    doplatek za pronájem bazénu za děti ZŠ 300,000
  5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,000
  6121 budovy, haly, stavby - investice HZ 50,000
    Investiční úpravy 50,000
    ostatní  0,000
  6122 stroje přístroje zařízení   DHM (dlouhodobý majetek nad 40 TKč)  0,000
    multifunkční kopírka 0,000
  6130 pozemky 0,000
 6171    Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ... 2 135,000
       
 6310    Obecné výdaje z finančních operací           15,000
       
 6320    Pojištění majetku 100,000
       
6402   Finanční vypořádání z minulých let 0,000
       
 6409    Nespecifikované rezervy      257,220
       
    celkem rozpočtové výdaje (součet) 18 936,220
       
       
    rozdíl (příjmy - výdaje) -2 500,000
       
    rozpočtové příjmy 16 436,220
    rozpočtové výdaje -18 936,220
 6420   Financování - zůstatek na účtu 2 500,000
    součet 0,000

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018