Rozpočet na rok 2009

Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2009

Rozpočtové příjmy rok 2009  
Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti  2 500,000
Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných  900,000
Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů  180,000
Daň z příjmů právnických osob  3 300,000
DPH 5 000,000
Poplatek ze psů  30,000
Poplatek za užívání veřejného prostranství  3,000
Správní poplatky                                                                             52,000
Daň z nemovitostí                                                                      1 500,000
Neinv.dotace přijaté ze SR                                                         707,000
Neinv.dotace přijaté od obcí                                                      516,000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (příspěvek na hasiče….) 0,000
Příjmy z pronájmu pozemků                                                        68,000
Výtěžnost lesa                                                                                20,000
Poskytování služeb - pitná voda                                                 20,000
Sportovního zařízení v majetku obce                                   1 700,000
nájmy  
vstupné  
Bytové hospodářství                                                                   150,000
Nebytového hospodářství   (nájem + přefakturace)                                     180,000
Texlev  
Pošta  
Macháček  
Srdínková Rozběřice  
Bittner  
Vaisová  
nedoplatky z minulých let  
Pohřebnictví 5,000
Komunální služby – pronájem pozemků    3,000
Komunální odpad                                                                      150,000
Rozvoz obědů 45,000
Činnost místní správy   (prodej pohledů, ...                                                  60,000
Ostatní příjmy z finančních operací                                           60,000
Transfery 0,000
Finanční vypořádání – zůstatek na účtu                               
 celkem 17 149,000
   
   
   
   
Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2009  
   
Rozpočtové výdaje na rok 2009  
Pěstební činnost (Les) 10,000
Pozemní komunikace 820,000
Běžná údržba 243,900
Všestarské chodníky 226,100
Projekt 226,100
chodník Lípa  
chodník Rozběřice  
Všestarské zastávky-realizace vč. Lípy 350,000
Dopravní obslužnost 42,000
 Pitná voda  + ČOV Bříza(el. en. + opravy) 40,000
 Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace Všestary, vývoz ČOV,  materiál, energie …    160,000
 Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům     
Speciální předškolní zařízení 10,000
 Základní škola       6 900,000
Náklady na provoz 2 600,000
Modernizace 2.stupmě ZŠ 4 157,000
Opravy ( SO 02 podřezání) 1 835,000
Spoluúčast na dotaci 1 026,000
Výměna oken 1 296,000
Výběrové řízení na dodavatele stavby 60,000
CEP 83,000
Činnosti knihovnické 40,000
Spoluúčast na dotaci 23,127
nákup knih a ost 16,873
Obnova kulturních památek 230,000
Boží muka na Lípě 230,000
Činnost registr. církví - příspěvek na opravy - fasáda Chlum 100,000
Rozhlas a televicze (pronájem vysílače na rozhledeně) 38,000
 Ostatní záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků      60,000
 Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie …  2 843,000
platy 1 015,000
sociální pojištění 254,000
zdravotní pojištění 91,000
pracovní oděvy 2,000
DHM 0,000
DDM 0,000
provozní materiál, na opravy 100,000
Plyn 700,000
EI 450,000
Telefony 11,000
Školení, vzdělávání 0,000
Nákup ost. služeb - revize, rozbory vody 170,000
Opravy a udržování 50,000
Cestovné 0,000
Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům …) 30,000
Probluz 15,000
Ostatní 15,000
Ostatní zájmová činnost 200,000
Komitét, diakonie, občanská sdružení 10,000
Příspěvky na spolkovou činnost 190,000
Příspěvky všestarským neziskovám 149,997
SDH Bříza 15,447
SDH Lípa 11,456
SDH Chlum 18,640
SDH Rosnice 15,447
SDH Rozběřice 15,646
SDH Všestary 15,247
TJ Sokol 35,203
Šk Lípa 7,265
Zahrádkáři 15,646
Příspěvky dětem (Mikuláš, dětský den) 40,003
 Bytové hospodářství - vodné, údržba …   150,000
 Nebytové hospodářství – ostatní údržba   150,000
 Veřejné osvětlení                                                                            370,000
El.energieVO 170,000
Opravy a udržování VO 60,000
Investice do VO 140,000
 Pohřebnictví                                                                                     250,000
oprava zdi Chlum 110,000
pumpy 40,000
Všestary domeček 100,000
 Územní plánování                180,000
 Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion 200,000
komitét 50,000
příspěvky do DSO 115,000
příspěvky na dětská hřiště 0,000
ostatní drobé - materiál 35,000
 Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ.rozvoje (provoz kotce) 2,000
 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                                            40,000
 Sběr a odvoz komunálních odpadů (bioodpad a papír - nové pro r. 2009)  440,000
popelnice  
kontejnery  
nadměrný  
bioodpad (lisí apod.)  
papír  
svoz  
 Ochrana druhů a stanovišť                                                               3,000
 Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně BOBR, mzdy, ND, dětská hřiště 1 400,000
platy zaměstnanců (TS) 600,000
sociální 150,000
zdravotní poj. 55,000
OOP 10,000
DHM (stroje a zařízení v ceně 3 - 40 tKč) 30,000
Materiál (posyp, mulč, písek, náhr.díly, rostliny…) 170,000
PHM 60,000
školení 5,000
nákup ost. služeb (Smetiprach, prořezy, údržba potoka na Lípě, cyklostezka...) 100,000
Opravy a udržování (technika, odp.koše, zastávky ….) 220,000
   
Pomoc starším občanům 170,000
PHM 20,000
opravy a údržby (Pick-up) 10,000
Pohoštění - setkání seniorů 10,000
Obědy 130,000
 PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,  743,000
auto pro Chlum oprava 80,000
auto pro Rozběřice 170,000
Ostatní platy - refundace (školení + zásahy) 7,000
pojistné - refundace 3,000
prádlo oděv obuv 20,000
DDM - (zásahové helmy, stříkačka, věž na hadice.…..) 160,000
Nákup materiálu (lékárnička, ….) 10,000
Voda 1,000
El.energie 240,000
PHM 10,000
mobil Chlum 2,000
školení 15,000
ostatní služby - revize, technické prohlídky …. 25,000
 Zastupitelstva obcí: - odměny, školení, PHM, fond starosty   1 395,000
odměny zastupitelů 1 050,000
soc.pojištění 165,000
zdr.pojištění 95,000
tisk (knihy, učebnice, časopisy ..) 20,000
Telefony (pevné + mobilní) 35,000
školení 10,000
výdaje související s neinvestičními nákupy (fond starosty - ceny apod.) 20,000
 Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ... 2 222,000
platy 550,000
dohody o provedení práce, o prac. činnosti (VO,knihovny, brigádníci) 100,000
soc.poj (k platům a dohodám o prac. činnosti) 140,000
zdrav. poj 50,000
povinné pojistné 11,000
tisk (knihy, učebnice, časopisy ..) 20,000
DHDM (dlouhodobý hm.drobný majetek) 200,000
nákup zboží ( popelnice) 20,000
nákup materiálu (kanc. potř., ….) 75,000
studená voda 10,000
el.energie(č.p.35, tel.věž,….) 120,000
PHM (felicie) 45,000
služby pošt 15,000
telefony 60,000
konzultační a porad. právní služby 30,000
školení 25,000
nákup ostatních služeb 330,000
servis PC  
interní audit  
vývoz jímky, reklama,  
internet  
opravy a udržování 35,000
program vybavení 40,000
pohoštění 15,000
ostaní nákupy jinde neuvedené 10,000
FKSP 50,000
Přestupková řízení v HK 5,000
Neinvestiční transfery obyvatelstvu (letní tábory….) 16,000
oslavy výročí Lípa 120,000
DHM (dlouhodobý majetek nad 40 TKč) 130,000
multifunkční kopírka 130,000
Hasičské zbrojnice 510,000
Rozběřice - přístavba 480,000
ostatní 30,000
 Obecné výdaje z finančních operací                                                  17,000
 Pojištění                                                                                               70,000
 Nespecifikované rezervy                                                                    2 745,843
 celkem 22 580,843
   
rozdíl (příjmy - výdaje) -5 431,843
   
rozpočtové příjmy 17 149,000
rozpočtové výdaje -22 580,843
Financování - zůstatek na účtu 5 431,843
součet 0,000

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018