o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na žáka MŠ

Obecně závazná vyhláška č.1/2004 obce Všestary

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, které jsou

součástí Základní školy Všestary zřizované Obcí Všestary

 

Zastupitelstvo Obce Všestary na svém zasedání dne 25.3.2004 v souladu s ustanovením

§ 10 písm.d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a § 19 písm.a) až 19 písm.d) zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1 – úvodní ustanovení

 

1)    ;;  Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovit výši a způsob úhrady části neinvestičních nákladů na pobyt dítěte v mateřských školách, které jsou součástí Základní školy Všestary (dále jen „zařízení“) zřizované Obcí Všestary (dále jen zřizovatel).

 

Článek 2 – výše příspěvku

 

1)      Příspěvek je stanoven z objemu finančních prostředků vynaložených na neinvestiční náklady zařízení a to maximálně do výše 30 % nákladů na jedno dítě. Konkrétní výše příspěvku je každoročně upravena pro daný školní rok a je přílohou této vyhlášky.

 

Článek 3 – způsob úhrady příspěvku

 

1)      příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci  (dále jen “plátce“) za období od 1.1. do 31.12. a to:

a)      měsíčně, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce

b)      čtvrtletně, nejpozději do 25. dne v posledním měsíci předcházejícího čtvrtletí

2)      příspěvek je splatný v hotovosti  do pokladny zřizovatele.

3)      v případě krátkodobé absence dítěte v zařízení se příspěvek nevrací.

 

Článek 4 – osvobození od placení příspěvku

 

1)      příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení plátce neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

2)      plátce může být od placení příspěvků osvobozen a to v případě absence dítěte po dobu dvou až maximálně šesti měsíců. Nepřítomnost dítěte musí být potvrzena ředitelstvím Základní školy a ošetřujícím lékařem. Osvobození od úhrady příspěvku potvrzuje starosta obce na základě písemné žádosti plátce.

 

 Článek 5 – prokazování příjmů plátce

 

1)      za příjem se považují všechny příjmy podle zákona č.463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění.

2)   ;   nárok na osvobození od placení příspěvku podle čl.4 odst.1 této vyhlášky, má plátce, který současně splňuje podmínky stanovené v § 2 odst.2 zákona č.463/1991 Db., o životním minimu, v platném znění. Plátce je povinen tento nárok prokázat a to potvrzením o příjmu, u osob samostatně výdělečně činných daňovým přiznáním nebo dokladem prokazujícím výši měsíční platby sociálního pojištění.

3)      nárok na osvobození se uplatňuje u zřizovatele vždy na 3 měsíce.

4)      plátce, který neprokáže nárok na osvobození, je povinen uhradit příspěvek ve stanovené výši.

 

Článek 6 – postup při neplacení příspěvků

 

1)      opakované neplacení příspěvku bude považováno za závažné porušení provozu zařízení a dle § 6 odst.2 písm.b) vyhlášky č.35/1992 Sb., o mateřských školách, může být důvodem k ukončení docházky dítěte.

 

Článek 7 – účinnost

 

1)      tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary na svém zasedání dne 25.3.2004

2)      tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2004

  

 

 

Josef Macháček ml., starosta obce           ..........................................

 

Josef Macháček st., místostarosta obce    .........................................

 

 

 

Příloha č.1

 

Obecně závazné vyhlášky č.1/2004 obce Všestary o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, které jsou

součástí Základní školy Všestary zřizované Obcí Všestary 

 

 

Stanovená výše měsíčního příspěvku na rok 2004

 

Název zařízení

Neinvestiční náklady na žáka

Měsíční příspěvek

(1/11 z 30%)

MŠ Všestary

5.389,-

122,-

MŠ Chlum

7.062,-

167,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josef Macháček ml., starosta obce           ..........................................

 

Josef Macháček st., místostarosta obce    .........................................

 

 

 

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019