o nakládání s komunálním odpadem

Obec Všestary

 

Obecně závazná vyhláška č.6/2004 obce Všestary

o nakládání s komunálním odpadem

 

Zastupitelstvo Obce Všestary se na svém zasedání dne 17.6.2004 usneslo vydat v souladu s ;ustanovením §10 písm.d) a §84 odst.2 písm.i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 17, odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1 - předmět a působnost

 

Tato vyhláška stanovuje:

1)      systémy shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestary (dále jen obce) včetně míst, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují.

2)      Systém nakládání se stavebním odpadem.

 

Článek 2 – závaznost

 

Tato vyhláška je závazná pro:

1)      všechny fyzické osoby pobývající na území obce

2)      fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

 

Článek 3 - základní pojmy

 

1)      Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

2)      Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou  odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání. Zejména se jedná o tyto druhy odpadů:

a) směsný komunální odpad je pro účely této vyhlášky zbytkový odpad po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemových složek odpadů (smetí, popel, škvára, pevné kuchyňské odpady, zbytky jídel, vyřazené drobné předměty a hmoty atp.)

b) odpad získaný odděleným sběrem (papír, plasty, drobné kovové předměty, bílé a tmavé sklo, atp.)

c) nebezpečné složky komunálního odpadu získané odděleným sběrem (oleje, tuky, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich, atp.)

d) objemný odpad je pro účely této vyhlášky takový komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do sběrných nádob a obsahuje nebezpečné složky.

     

     3)  Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická    

           osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro   

           komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických 

           osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec.  

           Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady 

           odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

     4)   Sběrná nádoba je pro účely této vyhlášky označená typizovaná nádoba určená 

           k odložení složek odpadu (tzv.popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem 0,07-5  

           m3. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. 

           Sběrnou nádobou je též velkoobjemový kontejner (vnitřní objem větší než 5 m3) a   

           odpadkový koš.

     5)   Oprávněná osoba je každá obcí určená osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 

           podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. 1)

      6)  Určené místo pro odkládání komunálního odpadu jsou pro účely této vyhlášky

           označené sběrné nádoby a obcí stanovené sběrné dvory, příp.mobilní prostředky pro  

           cyklický svoz.

      7)  Stanoviště odpadových nádob pro ukládání komunálního odpadu je pro účely  této

           vyhlášky místo určené vlastníkem nemovitosti po dohodě s oprávněnou osobou, na 

           kterém budou uloženy sběrné nádoby na komunální odpad.

8)      Stanoviště odpadových nádob na separovaný sběr pro ukládání tříděného odpadu je pro účely této vyhlášky místo, které určí obec po dohodě s oprávněnou osobou.

 

Článek 4 - organizace systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1)      Směsný komunální odpad je na stanovištích odpadových nádob ukládán do popelnicových nádob, kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů

2)      Separovaný odpad je na stanovištích sběrných nádob pro separovaný sběr ukládán do následujících označených sběrných nádob: papír

                                                                           plasty

           ;                                                                sklo

                                                                           železo

3)      Nebezpečné složky komunálního odpadu svážet min.2x ročně oprávněnou osobou  

      velkoobjemovými kontejnery

 

Článek 5 - všeobecné povinnosti

 

1)      Každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost předcházet vznikům odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, popřípadě odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, a který je v souladu s § 10 odst.1 zákona č.185/2001 Sb.,

2)      Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

 

 

1)         S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právnímu předpisy.

 

 

 

Článek 6 - povinnosti fyzických osob

 

1)      Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených podle této vyhlášky, jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle stanoveného systému, pokud odpad sami nevyužijí

2)      Fyzické osoby jsou zejména povinny:

a)      odpad získaný odděleným sběrem odkládat pouze do zvláštních sběrných nádob (papír, plasty, sklo)

b)      nebezpečné složky komunálního odpadu odkládat do přistavených sběrných nádob při prováděných cyklických svozech. Léky s prošlou záruční dobou lze odevzdat v lékárnách.Odpad ze zeleně odkládat pouze na vlastním pozemku mimo veřejná prostranství.

c)      plnit sběrné nádoby postupně, bez jejich přetěžování a přeplňování

d)      jsou-li vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, spolupracovat a dbát pokynů oprávněné osoby, která zabezpečuje nakládání s komunálním odpadem na území obce

 

3)      Fyzickým osobám není dovoleno:

a)      odkládat odpady jinam než na určená místa

b)      odkládat do nádob na směsný komunální odpad jiné druhy odpadů (např.stavební odpad, větší množství rostlinného odpadu, vánoční stromky, uhynulá zvířata, tekuté odpady, atp.)

c)      do nádob na určité druhy odpadů vkládat jiné druhy odpadů

d)      vylévat a odhazovat odpady do kanalizace

e)      umisťovat sběrné nádoby na odpad na veřejná prostranství mimo dobu pravidelného svozu

f)        odkládat odpad z domácností do veřejných odpadkových košů

g)      poškozovat sběrné nádoby

h)      spalovat odpad nebo jeho složky ve sběrných nádobách nebo mimo ně s výjimkou suchých větví a suchého listí

i)        počínat si tak, aby svým jednáním znemožnily provedení pravidelného svozu odpadů nebo způsobily narušení systému

 

Článek 7 - povinnosti vlastníků a správců nemovitostí

 

1)      Zajistit volný přístup svozové techniky ke stanovišti sběrných nádob ve dnech a časech svozu.

2)      V zimním období zajistit odklizení sněhu a posyp náledí v okolí stanoviště sběrných nádob.

3)      V případě znemožnění odvozu odpadu oprávněnou osobou v důsledku stavebních prací, havárii, uzávěry vozovky, atp., přistavit sběrné nádoby na náhradní odvozové místo po dohodě s ní.

4)      Udržovat stanoviště odpadových nádob v čistotě a pořádku. V případě poškození stanoviště (není-li v jeho vlastnictví) je toto povinen nahlásit na Obecní úřad ve Všestarech.

 

 

 

Článek 8 - všeobecné povinnosti

 

1)      Stavební odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti fyzických osob musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případě subjektu provádějícího stavební činnost a odvezen na řízenou skládku, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo zneškodnění. Tato služba se platí samostatně, protože její cena není kalkulována do poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2)      Vyvážení kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na životní prostředí

3)      Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, které produkují stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

 

Článek 9 - úhrada za provoz systému

 

       1)   Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

 odstraňování komunálních odpadů řeší vyhláška o místních poplatcích podle zákona  

 č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve zněním pozdějších předpisů a smlouvy 

 s oprávněnou osobou.

 

Článek 10 - kontrolní činnost

 

       1)  Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonávají členové zastupitelstva             

            obce a zaměstnanci Obecního úřadu Všestary.

 

Článek 11 – sankce

 

       1)   Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky může příslušný orgán uložit  

             sankci dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění a dle zákona    

             č.185/2001 Sb., o odpadech, příp.zákona č.128/2001 Sb., o obcích. Uložením těchto   

             sankcí není dotčena odpovědnost vyplývající z jiných předpisů.

 

Článek 12 - zrušovací ustanovení

 

1)      Ruší se Obecně závazná vyhláška č.4/2003 obce Všestary o nakládání s komunálním 

      odpadem ze dne 27.11.2003

     

Článek 13 – účinnost

 

 1)  Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.6.2004

       2)  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3.7.2004

 

 

 

Josef Macháček ml., starosta obce           ..........................................

 

Josef Macháček st., místostarosta obce    .........................................

 

 

 

Vyvěšeno:            18.6.2004

 

   Sejmuto:              9.7.2004

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019