o místním poplatku ze vstupného - zrušena 24.1.2013

Obec Všestary

 

Obecně závazná vyhláška č.5/2004 obce Všestary

o místním poplatku ze vstupného

 

Zastupitelstvo Obce Všestary se na svém zasedání dne 17.6.2004 usneslo vydat na základě ustanovení §14, odst. 2, zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm.d) a §84 odst.2 písm.i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1 – předmět a působnost vyhlášky

 

1)      Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku ze vstupného na území Obce Všestary, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnosti, splatnosti poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti poplatníků.

 

Článek 2 – správce poplatku

 

1)      Správcem poplatku je Obec Všestary prostřednictvím Obecního úřadu Všestary (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů 1),  pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Článek 3 – poplatník

 

1)      Poplatek ze vstupného platí fyzická osoba nebo právnická osoba, která akci pořádá

2)      Poplatek se vybírá ze vstupného na:

                  - akce kulturní, prodejní akce (reklamní akce)

                  - akce sportovní

 

Článek 4 – sazba poplatku

 

1)      Sazba poplatku ze vstupného u kulturních akcí činí u:

a)      diskoték a fonoték, nočních a erotických klubů 20%

b)      tanečních zábav 10%

2)      Sazba poplatku ze vstupného u sportovních akcí, na které se nevztahuje čl.5 odst.1, písm.c) činí 5%

3)      Poplatek se platí úhrnem částky vybraného vstupného

 

Článek 5 – osvobození od poplatku

 

1)      Od poplatku jsou osvobozeny:

a)      akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)      akce pořádané dětskými a mládežnickými sdruženími, školami, dále tanečními kurzy, koncerty vážné hudby, výstavy výtvarného umění, divadelní představení a koncerty amatérských sdružení a sólistů

c)      sportovní akce pořádané sportovními organizacemi, které mají sídlo na území Obce Všestary

2)      O osvobození podle charakteru akce rozhodne starosta obce na základě předložené žádosti.

 

Článek 6 – oznamovací povinnost

 

1)      Pořadatel je povinen písemně na předepsaném tiskopise oznámit pořádání akce Obecnímu úřadu Všestary, a to nejpozději v poslední pracovní den přede dnem jejího konání, pokud jiný právní předpis nestanoví termín dřívější

2)      U kulturních akcí je pořadatel povinen předložit podklady pro výpočet poplatku ze vstupného – doklad o počtu a cenách vydaných a prodaných vstupenek – nejpozději do 7 dnů po skončení akce

3)      Z uskutečněných akcí podle článku 3, odst.2, které nebyly oznámeny, bude ve správním řízení uložena pokuta dle § 37 a § 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 7 – splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření. Poplatek se nevyměří, nedosáhne-li částky 30,-Kč. Zjištěný přeplatek se na písemnou žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,-Kč.

 

Článek 8 – Sankce

 

1)      Za porušení povinností nepeněžní povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 2).

2)      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%

 

Článek 9 – závěrečná ustanovení

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy 2)

2)      Obec Všestary správce poplatku, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo z části prominout 3)

 

Článek 10 – zrušovací ustanovení

 

1)      Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.3/2003 obce Všestary o místním poplatku ze vstupného ze dne 27.11.2003

 

Článek 11 – účinnost

 

1)      Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.6.2004

2)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3.7.2004      ;         

 

 

 

Josef Macháček ml., starosta obce          ..........................................

  

Josef Macháček st., místostarosta obce   .........................................

 

 

1)       zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

2)       §37 a 37 a) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

3)       §16 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

  

Vyvěšeno:           18.6.2004

 

   Sejmuto:             9.7.2004

 

Zrušena usnesením ZO č. 10/2013 ze dne 24.1.2013.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019