o místním poplatku ze psů

Obec Všestary

 

Obecně závazná vyhláška č.7/2004 obce Všestary

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo Obce Všestary se na svém zasedání dne 17.6.2004 usneslo vydat na základě ustanovení §14, odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm.d) a §84 odst.2 písm.i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1 - předmět a působnost vyhlášky

 

1)      Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku ze psů na území Obce Všestary, vznik a 

      zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od 

      poplatku a povinnosti držitelů psů.

 

Článek 2 - správce poplatku

 

1)      Správcem poplatku je Obec Všestary prostřednictvím Obecního úřadu Všestary         (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů 1) pokud zákon  č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Článek 3 – poplatník

 

1)      Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců a je přihlášena k trvalému pobytu nebo má sídlo ve správním obvodu Obecního úřadu Všestary.

 

Článek 4 - sazba poplatku

 

1)      Sazba poplatku za jednoho psa chovaného v rodinném domku, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, činí 100,-Kč za kalendářní rok.

2)      Sazba poplatku za jednoho psa chovaného v ostatních nemovitostech (bytových domech nebo provozovnách), ve kterých je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu nebo provozuje podnikatelskou činnost, činí 250,-Kč za kalendářní rok.

3)      Pokud je držitelem psa poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu činí výše poplatku 75,-Kč za kalendářní rok.

4)      Sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje z poplatku uvedeného v ods.1), 2) a 3) o 50%.

 

Článek 5 - osvobození od poplatku

 

1)      Poplatek neplatí držitelé psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP-P (zvlášť těžce postižených s průvodcem).

 

Článek 6 - vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)      Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni nabytí psa do držení, či po dovršení 6 měsíců jeho stáří a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve  

      výši 1/12 stanovené sazby.

 

Článek 7 - oznamovací povinnost

 

1)     ; Držitel psa je povinen správci poplatku podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě též oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo osvobození.

2)      Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, který je od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3)      Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem, uvede též čísla účtů a bankovních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Článek 8 - splatnost poplatků

 

1)      Poplatek ze psů se platí bez vyměření jednorázově, nejpozději do 25.dubna  kalendářního roku.

 

Článek 9 - identifikace psů

 

1)      Správce poplatku vydá držiteli psů známku s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla psa (dosud vydané známky zůstávají v platnosti)

2)      Známka je nepřenosná. Ztrátu nebo odcizení této známky držitel psa ohlásí správci poplatku. Při odhlášení psa vrátí držitel evidenční známku správci poplatku.

3)      Identifikaci podléhají všichni psi včetně těch, kteří jsou od poplatku osvobozeni.

 

Článek 10 – sankce

 

1)      Za porušení povinností nepeněžní povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 2).

2)      Nebude.li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky o 50%.

 

Článek 11 - závěrečná ustanovení

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy 1).

2)      Obec Všestary jako správce poplatku, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo zčásti prominout 3).

 

Článek 12 - zrušovací ustanovení

 

1)      Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.5/2003 obce Všestary o místním poplatku ze psů ze dne 27.11.2003

 

Článek 13 – účinnost

 

1)      Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.6.2004

2)      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.7.2004

 

 

Josef Macháček ml., starosta obce          .........................................

 

Josef Macháček st., místostarosta  obce  .........................................

 

 

1)       zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

2)       § 37 a  37 a) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

3)       § 16 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Vyvěšeno:          18.6.2004

 

   Sejmuto:            9.7.2004

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019