o místním poplatku za využívání veřejného prostranství - zrušena 23.5.2013

Obec Všestary

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2004 obce Všestary

o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo Obce Všestary se na svém zasedání dne 17.6.2004 usneslo vydat na základě ustanovení §14, odts2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm.d) a §84 odst.2 písm.i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 Článek 1 – předmět úpravy a rozsah působnosti vyhlášky

 

1)      Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství na území Obce Všestary, vznik a zánik poplatkové povinnosti, oznamovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku, určení míst, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství pro účely této vyhlášky a povinnosti poplatníků.

2)      Poplatek za využívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl 1).

 

Článek 2 – výklad pojmů

 

1)      Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou v obci Všestary všechna prostranství, která jsou vyznačená na snímcích katastrálních map všech částí obce (příloha č.1.-6.).

2)      Poplatník je fyzická nebo právnická osoba , která platí poplatek za užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 1, odst.2. užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně.

3)      Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 1 této vyhlášky začalo a končí dnem, kdy toto užívání skončilo, zařízení či předmět byl odstraněn a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

4)      Správcem poplatku je Obec Všestary prostřednictvím Obecního úřadu Všestary. V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů 2), pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

5)      Krátkodobým užíváním veřejného prostranství se rozumí využití pozemku na dobu max. pěti, po sobě jdoucích, dnů.

 

Článek 3 – sazba poplatku

 

1)      Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívání veřejného prostranství pokud není stanoven poplatek týdenní, měsíční a roční paušální částkou:

a)      za umístění zařízení pro poskytování nepohostinských služeb (např.: opravny, sběrny, předprodej vstupenek, propagační, prezentační a reklamní akce, atp.):

-         za trvalé umístění ................................. 500,- Kč/m2/rok

-         krátkodobé užíváním …......................... 10,- Kč/m2/den

-         za pojízdnou provozovnu ....................... 50,- Kč/m2/den

(např.:nákladní vozidlo, autobus, přívěs, atp.)

b)      za umístění zařízení pro poskytování pohostinských služeb a občerstvení (např.: předzahrádky, prodej zmrzliny, cukrové vaty, atp.):

-         krátkodobé využívání  …………................ 3,- Kč/m2/den

-         trvalé umístění  ……....................................1,- Kč/m2/rok

                  c)  za umístění prodejního zařízení (např.: stolek, pult, stánek, otevřený a uzavřený    

                        přívěs, doprovodné vozidlo, včetně místa pro zboží a obaly, atp.):

-         trvalé umístění ........................................ 500,- Kč/m2/rok

-         krátkodobé užívání .................................. 50,- Kč/místo/den

-         pojízdná prodejna ................................... 100,- Kč/voz/den

d)      za umístění reklamního zařízení …........................ 500,- Kč/m2/rok

e)      za umístění lunaparků a jiných atrakcí (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení):

-         umístění na ploše do 250 m2................... 100,- Kč/den

-      ;   umístění na ploše do 500 m2................... 200,- Kč/den

-         umístění na ploše do 1000 m2................. 300,- Kč/den

-         umístění na ploše nad 1000 m2....................1,- Kč/m2/rok

f)        za vyhrazení trvalého parkovacího místa:

-         pro 1 vozidlo ......................................... 500,- Kč/voz/rok

-         za každé další vozidlo ........................... 600,- Kč/voz/rok

g)      za umístění stavebních zařízení a skládek (např.: lešení, stavebních mechanismů, parkování odstavného vozidla stavby, přípojného vozidla, zařízení staveniště, skládek):

-         do 30 dnů ....................................................1,- Kč/m2/den

-         nad 30 dnů ................................................. 2,- Kč/m2/rok

-         za umístění kontejneru ............................. 20,- Kč/ks/den

 

Článek 4 – osvobození od poplatku

 

1)      Poplatek se neplatí za užívání veřejného prostranství u akcí bez vstupného nebo je-li jejich výtěžek určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

2)      Poplatek za užívání veřejného prostranství za vyhrazení trvalého parkovacího místa neplatí osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu mimořádných výhod II. nebo III.stupně podle zvláštních právních předpisů 3).

3)      Od poplatku je osvobozena Obec Všestary, její zařízení a další osoby pořádající akci pod záštitou Obce Všestary.

4)      Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství podle čl.1 v případě, je-li toto veřejné prostranství užíváno na základě platné nájemní smlouvy. 

 

Článek 5 – ohlášení  zvláštního užívání veřejného prostranství

 

1)      Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit toto  

      správci  poplatku.

         

Článek 6 – oznamovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen oznámit  Obecnímu úřadu  Všestary ukončení užívání veřejného prostranství a to buď týž den, kdy užívání skončilo, nebo nejvýše do dvou pracovních dnů.

2)      Poplatník užívající veřejné prostranství trvale je povinen do 31.1. běžného roku podat správci poplatku přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Článek 7 – splatnost poplatku

 

1)      Poplatek musí být zaplacen nejpozději před zahájením užívání veřejného prostranství a doklad o zaplacení musí být předložen správci poplatku.

2)      Poplatek za využívání veřejného prostranství je splatný ihned při osobním oznámení.

3) ;     Poplatek lze uhradit hotově do pokladny správce poplatku, prostřednictvím držitele poštovní licence a nebo převodem na účet.

4)      Pokud poplatek není zaplacen, je splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo rozhodnutí obce.

5)      Poplatek za trvalé užívání je splatný do 25.2. běžného roku.

 

Článek 8 – sankce

 

1)      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.

 

Článek 9 – závěrečná ustanovení

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy 2)4)5).

2)      Přeplatek vzniklý ukončením užívání veřejného prostranství před ohlášeným datem, vrátí správce poplatku poplatníkovi do 30 dnů ode dne doručení jeho žádosti, činí-li více jak 50,- Kč.

3)      Poplatky se nevyměří, nedosáhnou-li částky 30,- Kč

4)      Obec Všestary jako správce poplatku, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo z části prominout.

 

Článek 10 – zrušovací ustanovení

 

1)      Ruší se Obecně závazná vyhláška č.1/2003 – obec Všestary, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství ze dne 27.11.2003

  

Článek 11 – účinnost

 

1)      Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.6.2004

2)      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.7.2004

  

 

 

Josef Macháček ml., starosta obce          .........................................

 

Josef Macháček st., místostarosta  obce  .........................................

 

 

1)       §4 odst.1 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2)       zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

3)       zákon č.100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

4)       § 37 a § 37a z.ákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

5)      zákon č.229/2003 Sb., o místních poplatcích kterým se mění původní zákon z roku 1990 s účinností od 1.1.2004

 

  

Vyvěšeno:          18.6.2004

 

  Sejmuto:             9.7.2004

 

Zrušena usnesením ZO č. 55/2013 ze dne 23.5.2013.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019