o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obec Všestary

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 obce Všestary

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Zastupitelstvo Obce Všestary se na svém zasedání dne 17.6.2004 usneslo vydat na základě ustanovení §14, odst.2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 odst.2 písm.i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1 – předmět a působnost vyhlášky

 

1)      Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, sazbu, splatnost poplatku a povinnosti poplatníků.

2)      Poplatku podléhá každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj podle zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2 – správce poplatku

 

1)      Správcem poplatku je Obec Všestary prostřednictvím Obecního úřadu Všestary (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů 1), pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Článek 3 – poplatník

 

1)      Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

 

Článek 4 – sazba poplatku

 

1)      Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj je:

-         za tři měsíce .................... 5.000,-Kč

 

2)      V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší tří měsíců, bude poplatek vyměřen v poměrné části

 

Článek 5 – vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)      Poplatek se platí ode dne zahájení provozování výherního hracího přístroje

2)      Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozování hracího přístroje a splněním povinností podle článku 6. Zjištěný přeplatek poplatku se na písemnou žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,-Kč,

 

Článek 6 – oznamovací povinnost

 

      1)  Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku:

a)      uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu, a to nejpozději v poslední pracovní den před zahájením provozu

b)      ukončení provozování výherního hracího přístroje, t.j. zánik poplatkové povinnosti, a to přede dnem jejího skončení

2)   Písemné odhlášení musí obsahovat název právnické osoby provozovatele, jeho sídlo a 

      identifikační číslo, číslo účtu a název peněžního ústavu, kde jsou soustředěny finanční 

      prostředky, které se týkají jeho podnikatelské činnosti.

 

Článek 7 – splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyměření.

 

Článek 8 – sankce

 ;

1)      Za porušení povinností nepeněžní povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 2).

2)      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.

 

Článek 9 – kontrolní činnost

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou  povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy 1)

2)      Obec Všestary jako správce poplatku, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo z části prominout 3).

 

Článek 10 – zrušovací ustanovení

 

1)      Ruší se Obecně závazná vyhláška č.2/2003 obce Všestary o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 27.11.2004

 

Článek 11 – účinnost

 

1)      Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.6.2004

2)      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.7.2004

 

 

Josef Macháček ml., starosta obce          .........................................

 

Josef Macháček st., místostarosta  obce  .........................................

  

 

1)       zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

2)       § 37 a § 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

3)       § 16 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

  

Vyvěšeno:           18.06.2004

   Sejmuto:           09.07.2004

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019